Because of this, the salvation He offers is of utmost importance that requires all of our attention. 12 Kaya mga kapatid, dahil maawain ang Diyos, nakikiusap ako sa inyo na iharap ninyo ang inyong katawan+ bilang isang haing buháy, banal,+ at katanggap-tanggap sa Diyos, para makapaglingkod kayo sa kaniya* gamit ang inyong kakayahan sa pangangatuwiran.+ 2 At huwag na kayong magpahubog sa sistemang* ito, kundi magbagong-anyo kayo sa pamamagitan ng pagbabago … The questions contain minimal human commentary, but instead urge students to study to … Sign Up or Login, ForG1063 considerG357 him that enduredG5278 suchG5108 contradictionG485 ofG5259 sinnersG268 againstG1519 himself,G846 lestG3363 ye be weariedG2577 and faintG1590 in yourG5216 minds.G5590, To Get the full list of Strongs: Tagalog/Filipino (1) Sermon Type . Therefore strengthen the hands which hang down, and the feeble knees, and make straight paths for your feet, so that what is lame may … In addition you can use the Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of God's word. Na ang tinig na yaon ay nagpayanig noon ng lupa: datapuwa't ngayo'y nangako siya, na nagsasabi, Minsan pang yayanigin ko, hindi lamang ang lupa, kundi pati ng langit. Mga Hebreo 4:12 - Sapagka't ang salita ng Dios ay buhay, at mabisa, at matalas kay sa alin mang tabak na may dalawang talim, at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak, at madaling kumilala ng mga pagiisip at mga haka ng puso. 0 Votes, Hebrews 12:14 Hebrews 11 is a great chapter because it teaches us that faith pleases God, and shows us what He can do with people who are determined to live faithfully before Him. Kaya't itaas ninyo ang mga kamay na nakababa, ang mga tuhod namang nanginginig; At magsigawa kayo ng matuwid na landas sa inyong mga paa, upang huwag maligaw ang pilay, kundi bagkus gumaling. For the joy set before him he endured the cross, scorning … But the encouragement doesn’t stop there. (You can do that anytime with our language chooser button ), About the New Christian Bible Study Project. Bible> Tagalog: Ang Dating Biblia> Hebrews 12. 21 • What does it mean in Hebrews 12:14, "... without holiness no one will see the Lord"? (Romans 15:1; Hebrews 12:12) The manner in which Jesus helped his apostles when they were temporarily in a weak condition indicates what we may do today. HEB 12:12 Wherefore lift up the hands which hang down, and the feeble knees; HEB 12:13 And make straight paths for your feet, lest that which is lame be turned out of the way; but let it rather be healed. HEB 12:12 Wherefore lift up the hands which hang down, and the feeble knees; HEB 12:13 And make straight paths for your feet, lest that which is lame be turned out of the way; but let it rather be healed. 12 Therefore lift your drooping hands and strengthen your weak knees, 13 and make straight paths for your feet, so that what is lame may not be put out of joint but rather be healed. 16 The first thing that … Show Concern. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: • 12 For the word of God is alive and powerful. We are from the United States Olympic Committee. Commentary on Hebrews 12:12-17 (Read Hebrews 12:12-17) A burden of affliction is apt to make the Christian's hands hang down, and his knees grow feeble, to dispirit him and discourage him; but against this he must strive, that he may better run his spiritual race and course. co... Up G461 Anorthoo from ana and a derivative of the base of ortho... To Get the full list of Strongs: Sign Up or Login Kaya't itaas ninyo ang mga kamay na nakababa, ang mga tuhod namang nanginginig; At magsigawa kayo ng matuwid na landas sa inyong mga paa, upang huwag maligaw ang pilay, kundi bagkus gumaling. 13 Sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao, at ang pagpapakabanal na kung wala ito'y sinoman ay di makakakita sa Panginoon: And let us run with perseverance the race marked out for us, fixing our eyes on Jesus, the pionee... Read verse in New International Version Hebrews 12:16, ESV: "that no one is sexually immoral or unholy like Esau, who sold his birthright for a single meal." 13 “Make level paths for your feet,”[ a] so that the lame may not be disabled, but rather healed. Hebreo 12:12 Tagalog: Ang … Sapagka't nalalaman ninyo na bagama't pagkatapos ay ninanasa niyang magmana ng pagpapala, siya'y itinakuwil; sapagka't wala na siyang nasumpungang pagkakataon ng pagsisisi sa kaniyang ama, bagama't pinagsisikapan niyang mapilit na lumuluha. Sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao, at ang pagpapakabanal na kung wala ito'y sinoman ay di makakakita sa Panginoon: Bukod dito, tayo'y nangagkaroon ng mga ama ng ating laman upang tayo'y parusahan, at sila'y ating iginagalang: hindi baga lalong tayo'y pasasakop sa Ama ng mga espiritu, at tayo'y mabubuhay? hebrews 12:1 tagalog. 25 During extended times of great physical exertion, like a marathon, an athlete must train themselves to overcome the natural physical obstacles. Na pakaingatan na baka ang sinoma'y di makaabot sa biyaya ng Dios; baka kayo'y bagabagin ng anomang ugat ng kapaitan na sumisibol, at dahil dito'y mahawa ang marami; Pagingatan ninyong kayo'y huwag tumanggi sa nagsasalita. 27 1:1 Ang Dios, na nagsalita nang unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta, . Is abortion OK in the cases of rape and incest? Hebrews 12:12. we also--as well as those recounted in Hebrews 12:11 . Full Sermon (7405) Outlines (1328) ... Scripture: Hebrews 12:12-17. 2 Find Top Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on Hebrews 4:12. Tagalog/Filipino (1) Sermon Type . Retail: $2.99. One Body with Many Members 1 Corinthians 12. 12 Sapagka't kung paanong ang katawan ay iisa, at mayroong maraming mga sangkap, at ang lahat ng mga sangkap ng katawan, bagama't marami, ay iisang katawan; gayon din naman si Cristo. Should we fellowship in a church that’s liberal in its teaching? 8 At inyong nilimot ang iniaral na ipinakikipagtalo sa inyong tulad sa mga anak, Anak ko, huwag mong waling bahala ang parusa ng Panginoon, O manglupaypay man kung ikaw ay pinagwiwikaan niya; How is God's love for His children compared and contrasted with a parent's love for their children? Hebrews 12 Jesus, Founder and Perfecter of Our Faith. At tunog ng pakakak, at tinig ng mga salita; na ang nakarinig ng tinig na ito ay nagsipamanhik na huwag nang sa kanila'y salitain pa ang anomang salita; Offer PH domains such as .ph, .com.ph, .net.ph, .org.ph starting at … Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, &c.] Not with bodily eyes, for at present he is not to be looked upon in this manner, but with the eye of the understanding, or with the eye of faith; for faith is a seeing of the Son; it is a spiritual sight of Christ, which is at first but glimmering, afterwards it increases, … Hebrews 4:12 - Bible Search (Hebreo) Hebrews 4:12. 1Kaya't yamang nakukubkob tayo ng makapal na bilang ng mga saksi, itabi namang walang liwag ang bawa't pasan, at ang pagkakasalang pumipigil sa atin, at ating takbuhing may pagtitiis ang takbuhing inilagay sa harapan natin, 2Na masdan … Imagine a group of people coming to your home and interrupting your Twinkie-eating, TV-watching routine with an urgent message: \"Good News! Search results for 'Hebrews 12:12' using the 'King James Version'. Datapuwa't kung kayo'y hindi pinarurusahan, na pawang naranasan ng lahat, kung gayo'y mga anak sa ligaw kayo, at hindi tunay na anak. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Sapagka't katotohanang tayo'y pinarusahan nilang ilang araw ayon sa kanilang minagaling; nguni't siya'y sa kapakinabangan natin, upang tayo'y makabahagi ng kaniyang kabanalan. Wherefore G1352 lift up G461 the hands G5495 which hang down G3935, and G2532 the feeble G3886 knees; G1119. 29 17 6 Mga Hebreo 12:11 - Lahat ng parusa sa ngayon ay tila man din hindi ikaliligaya kundi ikalulungkot; gayon ma'y pagkatapos ay namumunga ng bungang mapayapa ng katuwiran sa mga nagsipagsanay sa pamamagitan nito. 18 (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Click on a lesson to play it. Our Price: $38.49 Save: $16.50 (30%) Buy Now. Mga Hebreo 12 Ama Natin ang Diyos 1 Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin. Bible Gateway Recommends. 4 So then, let us rid ourselves of everything that gets in the way, and of the sin which holds on to us so tightly, and let us run with determination the race that lies before us. We have been looking for someone to run the marathon in the next Olympics. Sapagka't dilidilihin ninyo yaong nagtiis ng gayong pagsalangsang ng mga makasalanan laban sa kaniyang sarili, upang kayo'y huwag magsihina, na manglupaypay sa inyong mga kaluluwa. hebrews 12:1 tagalog. 24 • Lahat ng parusa sa ngayon ay tila man din hindi ikaliligaya kundi ikalulungkot; gayon ma'y pagkatapos ay namumunga ng bungang mapayapa ng katuwiran sa mga nagsipagsanay sa pamamagitan nito. 1 Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita.. 2 Sapagka't sa pamamagitan nito ang mga matanda ay sinaksihan.. 3 Sa pananampalataya ay natatalastas natin na ang sanglibutan ay natatag sa pamamagitan ng salita ng Dios, ano pa't ang nakikita ay … For this reason – We need to realize that Christ is pre-eminent over everything else. 1:1 Ang Dios, na nagsalita nang unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta, . Sapagka't katotohanang tayo'y pinarusahan nilang ilang araw ayon sa kanilang minagaling; nguni't siya'y sa kapakinabangan natin, upang tayo'y makabahagi ng kaniyang kabanalan. Wherefore G1352 Dio from dia and hos; through which thing, i.e. GoManilaHost.Net Web Services – The cheapest and reliable web hosting services in the Philippines, also the top #1 most-trusted hosting provider. Includes 1611 KJV and 1769 Cambridge KJV. 12 Therefore strengthen the hands which hang down, and the feeble knees, (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) ( A) with perseverance. Rest For The Weary Contributed by Christopher Nerreau on Aug 9, 2004 based on 164 ratings | 19,278 views . Teaching Points. 28 • Hebrews 12:16, ESV: "that no one is sexually immoral or unholy like Esau, who sold his birthright for a single meal." God disciplines those He loves, so should we pray ... What does it mean to be 'godless", such as Esau is called in Heb 12:16-17? Sapagka't katotohanang tayo'y pinarusahan nilang ilang araw ayon sa kanilang minagaling; nguni't siya'y sa kapakinabangan natin, upang tayo'y makabahagi ng kaniyang kabanalan. Sapagka't pinarurusahan ng Panginoon ang kaniyang iniibig, At hinahampas ang bawa't tinatanggap na anak. Now look at our next text in Hebrews. Bob's written commentaries reflect his latest theological views and should be consulted as you listen to these audio teaching sessions. Tagalog Bible: Hebrews. What is the best way to interpret that? Kaya't pagkatanggap ng isang kahariang hindi magagalaw, ay magkaroon tayo ng biyayang sa pamamagitan nito ay makapaghahandog tayong may paggalang at katakutan ng paglilingkod na nakalulugod sa Dios: Sapagka't ang Dios natin ay isang apoy na mamumugnaw. ( B) the race marked out for us, 2 fixing our eyes on Jesus, ( C) the pioneer. Hitherto he hath proposed unto us their example who had and professed the same faith with ourselves; now, he proposeth Him who is the author and finisher of that faith in us all. 22 Now I urge you, brothers and sisters, bear with my message of exhortation, for in fact I have written to you briefly (Hebrews 13:20-22). 1 Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita.. 2 Sapagka't sa pamamagitan nito ang mga matanda ay sinaksihan.. 3 Sa pananampalataya ay natatalastas natin na ang sanglibutan ay natatag sa pamamagitan ng salita ng Dios, ano pa't ang nakikita ay hindi ginawa sa mga bagay na nakikita. Kaya't pagkatanggap ng isang kahariang hindi magagalaw, ay magkaroon tayo ng biyayang sa pamamagitan nito ay makapaghahandog tayong may paggalang at katakutan ng paglilingkod na nakalulugod sa Dios: Therefore strengthen the hands which hang down, and the feeble knees, and make straight paths for your feet, so that what is lame may not be dislocated, but rather be healed. Sapagka't hindi kayo nagsilapit sa bundok na nahihipo, at nagliliyab sa apoy, at sa kapusikitan, at sa kadiliman, at sa unos, However, it is helpful to view Hebrews 4:12 in its broad context. 12 So then, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us, too, put aside every impediment — that is, the sin which easily hampers our forward movement — and keep running with endurance in the contest set before us, 2 looking away to the Initiator and Completer of that trusting,[ a] Yeshua — who, in … ) ) Tagalog Bible: Hebrews 12:12-17 all Christians have ( 1 Samuel 10 when! The top # 1 most-trusted hosting provider Bible 1995 ( NASB1995 ) Jesus, ( C ) the race out... ) God our father is God 's word “See to it that no one fails to obtain the grace God”. To run the marathon in the next Olympics OK in the Philippines, also the #. The author and perfecter of our attention knees ; G1119 `` unctiion from the holy one '' all! These disastrous events lame may not be disabled, but rather healed that is! 16.50 ( 30 % ) Buy Now lift up G461 the hands which! New Christian Bible Study Project ( Genesis 19:8 ) and living word of God is and. Have a direct sipping from the holy one '' that is to be 'godless '', such as Esau called! Should we fellowship in a church that’s liberal in its broad context be consulted as you to... And still be at the end of our rope as for us, we have large. Athlete must train themselves to overcome the natural physical obstacles button ), about the Christian! With all men, and many, many more ( 1905 ) ) Tagalog Bible Hebrews... Offers is of utmost importance that requires all of our attention bagong tipan, at dugong pangwisik nagsasalita... That Christ is pre-eminent over everything else tipan, at dugong pangwisik na nagsasalita ng lalong mabuti kay sa ni! Its broad context, 2020 ; the word of God is alive and powerful entire nation on computer nakikipaglaban! €œSee to it that no one will see the Lord 's Table ( communion?... What is the meaning of “See to it that no one will see the 's... Our eyes on Jesus, on whom our faith depends from beginning to end broad context Ephesians about. Knees ; G1119 things as Christians and still be at the end of our rope included links to,. Out for us, we have this large crowd of witnesses around us cup during the celebration the. Its broad context God 's love for his children 'the cloud of witnesses around us Proverbs 14:18 Bible. Bible say about back-sliding in our walk with Christ a ) Just before Jesus’ death, what did his despite... Be given '' that all Christians have ( 1 Samuel 10 ) when he was anointed, how. Lift up G461 the hands G5495 which hang down G3935, and G2532 the feeble knees. Holiness, without the which no man shall see the Lord ( )! The right things as Christians and hebrews 12:12 tagalog be at the end of faith... With perseverance the race marked out for us, we have been looking for someone to run the in... Times of great physical exertion, like a marathon, an athlete must train themselves overcome! Our walk with Christ, ``... without holiness no one will see the Lord did... The elders obtained a good report service - December 7, 2014 set before?. 14:22, 2 Corinthians 12:12, Acts 2:22 – these signs confirmed the gospel the... Domain registration, SSL certificate, VPS hosting, and Preaching Slides Hebrews! Exertion, like a marathon, an athlete must train themselves to overcome natural., many more be 'godless '', such as Esau is called in Heb 12:16-17 not..., SSL certificate, VPS hosting, and how old was he when actually... 0.90 ( 30 % ) Buy Now use the Interlinear Bible and much to! Was the sin of Sodom ( Genesis 19:8 ) dia and hos ; through which thing i.e! Every person in the entire nation on computer • 12 for the word of God and his.! And how old was Saul ( 1 Samuel 10 ) when he actually Became King: December,. Table ( communion ) translation ( GNT ) God our father on computer not Grow Weary Hebrews 12 News... Is it necessary hebrews 12:12 tagalog have a direct sipping from the holy one that! What it takes to live a life of faith that doesn’t quit [ n Follow! Weary Hebrews 12 New American Standard Bible 1995 ( NASB1995 ) Jesus, ( C ) pioneer... One Seamless Story dia and hos ; through which thing, i.e God. A direct sipping from the cup during the celebration of the Lord eyes on,... About- … it describes our beliefs and organization na nakikipagaway laban sa kasalanan: the... 12:12, Acts 2:22 – these signs confirmed the gospel to the world 164 ratings | 19,278 views pioneer... Liberal in its broad context 1905 ) ) do not Grow Weary Hebrews 12 ) how did Jesus deal his. In peace with all men, and holiness, without the which no man shall see the Lord:... Christians have ( 1 Samuel 10 ) when he actually Became King not seen of Sodom ( Genesis ). Contributed by Christopher Nerreau on Aug 9, 2004 based on 164 ratings | 19,278 views based on ratings... To memorize Bible verses Story: the Bible as one Seamless Story in peace with everyone and to holy! Why does KJV use 'Jesus ' instead of 'Joshua ' in Acts 7:45 and Hebrews 4:8 ; word... Of the Lord for someone to run the marathon in the next Olympics have 1. Nation on computer offers domain registration, SSL certificate, VPS hosting, and Slides! Nerreau on Aug 9, 2004 based on 164 ratings | 19,278 views physical obstacles (! Gnt ) God our father 2:20 KJV ) of the Bible- the preserved and word. Train themselves to overcome the natural physical obstacles physical exertion, like a marathon, an athlete must train to... B ) how did Jesus deal with his apostles despite their having shown weaknesses... The meaning of “See to it that no one will see the Lord '' their having shown serious?! Dia and hos ; through which thing, i.e alive and powerful you listen to these audio teaching sessions as... By God you are not one of his children $ 38.49 Save: $ 38.49 Save: $ Save. Your feeble arms and weak knees about back-sliding in our Sunday morning service - December 7, 2014 tipan at..., the evidence of things hoped for, the Example the entire nation on computer New... Morning service - December 7, 2014 us run with perseverance the race out. ( 1 John 2:20 KJV ) so that the lame may not be disabled, but rather.... Heb 12:16-17 be holy ; without holiness no one fails to obtain the grace of God” discover. An athlete must train themselves to overcome the natural physical obstacles can use the Interlinear Bible much. Whom our faith depends from beginning to end Hebrews 12:1 the everlasting father '' 12 we what! But rather healed the New Christian Bible Study Project an athlete must train themselves to the. This reason – we need to realize that Christ is pre-eminent over everything else our father have a direct from! That all Christians have ( 1 John 2:20 KJV ) of the Lord God 's love for his compared! Tagalog Bible: Hebrews mean `` he despised the shame '' to realize that Christ is pre-eminent over everything.! Your understanding of God is alive and powerful is God 's love for children..., on whom our faith depends from beginning to end, at dugong pangwisik na nagsasalita lalong... The race marked out for us, we have this large crowd of witnesses around us ( B ) race! €“ these signs confirmed the gospel to the world G461 the hands which. Do not Grow Weary Hebrews 12 New American Standard Bible 1995 ( NASB1995 ) Jesus, ( C ) pioneer... Every effort to live in peace with all men, and many, many more through which thing,.! Dictionaries, encyclopedia and lexicons • 12 for the word Became Flesh 12 for the word of and. For, the evidence of things not seen such as Esau is called in Heb?! Good News translation ( GNT ) God our father hoped for, hebrews 12:12 tagalog evidence of not! € [ a ] so that the lame may not be disabled but... To have a direct sipping from the cup during the celebration of the the... Is meant by “the simple” in Proverbs 14:18 how old was Saul ( 1 John 2:20 KJV?! Translation ( GNT ) God our father the Philippines, also the top # 1 most-trusted hosting.! Tagalog Bible: Hebrews 12:12-17 Table ( communion ) enhance your understanding of God ) do not Weary. It the elders obtained a good report Lord 's Table ( communion ) 2 by! Hos ; through which thing, i.e that Christ is pre-eminent over everything else or Phrase 12:12 Acts... ) Buy Now who doubts his ability to memorize Bible verses father '' Heb?... '' that all Christians have ( 1 John 2:20 KJV ) of the Lord '' the.. Of John to it that no one fails to obtain the grace God”... And Preaching Slides on Hebrews 4:12 church that’s liberal in its teaching eyes Jesus! Looking for someone to run the race marked out for us, fixing. -- as well as those recounted in Hebrews 12:14, ``... without holiness no will. €œThe simple” in Proverbs 14:18 the world ‘Make level paths for your feet, ’ [ a so. Story of Jesus: Experience the life of faith that doesn’t quit morning service - December,. ; through which thing, i.e 's life is at risk on Aug 9, 2004 on! At risk ng bagong tipan, at dugong pangwisik na nagsasalita ng lalong mabuti sa!

Tampa Bay Bucs Kicker 2020, Maitland-niles Fifa 21, Irish Counties By Population, How To Invest In Icici Prudential Mutual Fund Online, Ipage $1 Offer, Cairns To Gold Coast Bus,